Regulaminy

Naszym celem jest, aby Nasi podopieczni przeżyli niezapomniane chwile i wyszli z poczuciem maksymalnej satysfakcji dlatego czynimy wszystko, aby zapewnić wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. Aktywność Waszych dzieci w Hopsa centrum zabaw i trampolin obejmuje korzystanie z różnych urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych basenów z gąbkami oraz skakanie na trampolinach.

Korzystanie z urządzeń jest  wspaniałą zabawą, ale trzeba być świadomym, że niesie ono ze sobą element ryzyka i niebezpieczeństwa urazu lub wypadku. Niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy w Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA, (zwanym dalej: „HOPSA”), byli świadomi zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w HOPSA. Każdy rodzic lub opiekun prawny powinien być świadomy indywidualnych predyspozycji i umiejętności dziecka i dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji w HOPSA.

Aby zapewnić możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad, które są ściśle wyznaczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo Twoje, jak i innych korzystających z zabawy uczestników.

Przed wejściem do HOPSA (w recepcji) można zapoznać się z wywieszonym regulaminem oraz należy podpisać oświadczenie w imieniu niepełnoletnich uczestników zabawy , których mają Państwo pod swoją opieką. Regulaminy urządzeń są dostępne na stronie internetowej oraz na terenie obiektu. Zakup biletu wstępu, organizacja przyjęć urodzinowych i innych, uczestnictwo w urodzinach i imprezach organizowanych przez HOPSA, korzystanie z wejściówek w tym bezpłatnych jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu oraz urządzeń.


REGULAMIN OBIEKTU I URZĄDZEŃ

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Centrum Zabaw i trampolin HOPSA (zwana dalej HOPSA) zarządza TPS PLAY sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisana w rejestrze REGON pod nr 368231792, o numerze NIP 6272753188, zwana dalej Właścicielem.

2. Wszystkie osoby korzystające z HOPSA bezwzględnie zobowiązane do zapoznania siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.

3. Hopsa jest obiektem, z którego mogą korzystać :

Dzieci od 4 do 14 lat – tylko w obecności nadzorującego rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.

Dzieci od 1 do 4 roku życia, mogą korzystać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego z wybranych urządzeń (zapoznaj się z regulaminem każdego urządzenia), po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.

Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą bezpłatnie, ale nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i wyposażenia HOPSA poza STREFĄ MALUCHA. Muszą także pozostawać cały czas pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna. W parku jest wyznaczona STREFA MALUCHA, gdzie dzieci pod ścisłą opieka rodzica/opiekuna mogą skorzystać z zabawek/urządzeń. Rodzic zobowiązany jest do wypisania oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.

4. Wszystkie dzieci wchodzą do HOPSA tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka na terenie HOPSA.

5. HOPSA nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.

6. Rodzice/opiekunowie nie nadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialności i ryzyko. HOPSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak należytej staranności ze strony opiekunów prawnych swoich dzieci lub podopiecznych.

7. W wyznaczone dni i/lub godziny dzieci w wieku 1-4 mogą korzystać z wyznaczonych przez Właściciela urządzeń, które podczas normalnego funkcjonowania parku są dla nich niedostępne. O tej możliwości Właściciel informuje na swojej stronie internetowej i/lub na portalach społecznościowych oraz w recepcji obiektu.

8. Jeżeli dziecko nie potrafi swobodnie skorzystać z danego urządzenia oznacza to, że urządzenie nie jest dla niego (jego wieku, zdolności motorycznych) przeznaczone.

9. Zabrania się korzystania z wyposażenia HOPSA w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność związane ze zdarzeniami wynikającymi z korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

10. Opiekunowie wchodzą do HOPSA bez obuwia – w skarpetkach lub obuwiu ochronnym bądź zmiennym.

11. Rodzice/opiekunowie wchodzący na urządzenia zobowiązani są do założenia skarpetek antypoślizgowych. Skarpetki antypoślizgowe są dostępne w rozmiarach 25-45.

12. Zabrania się korzystania z urządzeń przez dzieci nieposiadające odpowiednich skarpetek antypoślizgowych.

13. W HOPSA obowiązuje system kontroli czasu pobytu. Podczas wejścia następuje zakup czasu pobytu (biletu ) w recepcji Hopsa wg obowiązującego cennika.

14. Zakup asortymentu następuje bezgotówkowo za pomocą transpondera (zegarka).

15. Dodatkowy czas pobytu oraz zakupiony asortyment opłaca się podczas opuszczania obiektu w recepcji Hopsa.

16. Opuszczający obiekt zobowiązani są do zwrotu wszystkich posiadanych transponderów.

17. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w HOPSA dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach lub niepełnosprawnościach fizycznych lub umysłowych, które mogą potencjalnie negatywnie wpływać na zdolność korzystania z urządzeń, takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.

18. Na terenie HOPSA obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek psychoaktywnych.

19. Nie wolno korzystać z HOPSA pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, ani żadnych innych środków odurzających lub psychoaktywnych.

20. Na terenie HOPSA obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

21. Użytkownicy parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez park korzyści.

22. Za utracone transpondery i klucze do szafek należy uiścić opłatę w wysokości:

Transponder + kluczyk do szafki 50 zł.

23. Wszelkie uwagi związane z działalnością HOPSA należy zgłaszać w Recepcji.

24. HOPSA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub zgubione na terenie obiektu.

25. Wszelkie znalezione na terenie HOPSA przedmioty należy przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.

26. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji obiektu na specjalne wydarzenia. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie umieszczona na portalach społecznościowych.

27. Użytkownicy parku zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób niepowodujący ich zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników.

28. Na terenie całego obiektu HOPSA znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest świadoma i akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, a także zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

29. Wejście na teren obiektu stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.

30. HOPSA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej).

31. W HOPSA obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych napojów. Napoje należy zakupić w naszej kawiarence.

 

§2

BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystające z urządzeń muszą znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

2. HOPSA nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.

3. Rodzice/opiekunowie nienadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4. Zabrania się korzystania z wyposażenia HOPSA w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.

5. Z urządzeń w HOPSA można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zarządzający i pracownicy HOPSA nie odpowiadają za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nie stosowaniem się do regulaminów obowiązujących w HOPSA.

6. Korzystanie z obiektu Hopsa wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Korzystający z obiektu pod opieką rodzica/opiekuna prawnego korzysta z infrastruktury na jego odpowiedzialność. Zarządzający i personel HOPSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.

7. W HOPSA zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych - długi rękaw oraz długie sportowe spodnie.

8. Dłuższe włosy należy związać.

9. Osobom noszącym soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

10. Wymagane jest noszenie skarpet antypoślizgowych przez korzystających z urządzeń.

11. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.

12. Nie wolno wspinać się po siatkach osłonach i ścianach.

13. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać ani walczyć podczas korzystania z urządzeń.

14. Zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy.

15. Zabrania się wnoszenia ta teren HOPSA własnych zabawek oraz wynoszenia z HOPSA
zabawek lub elementów konstrukcji.

16. Podczas korzystania z urządzeń nie wolno pić, jeść, lizać lizaków ani żuć gumy.

17. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się noszenia łańcuszków, kolczyków poza wkrętkami, bransoletek, spinek, pasków, okularów itp. Mogących chociażby potencjalnie stanowić ryzyko urazu podczas zabawy.

18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.

19. Nie wolno korzystać z urządzeń z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.

20. Przebywające w HOPSA dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.

21. Personel HOPSA może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w HOPSA, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie (protokół zdarzenia) w celu odnotowania w dzienniku obiektu.

23. Wszelkie zdarzenie niezgłoszone w sposób określony powyżej i nie odnotowane w dzienniku obiektu uznane zostaną za niepowstałe w HOPSA.

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminów

25. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.

26. Użytkownicy parku są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.

27. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.


§3 REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ W HOPSA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN

1. Zakaz korzystania z urządzeń dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.

3. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego rodzaju zabawie.

4. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i motoryczne.

5. Cały czas zwracaj uwagę na innych uczestników zabawy – szczególnie młodszych uczestników zabawy.

6. Zabronione jest skakanie z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na sobie specjalne skarpetki.

7. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu sprężyn i ich osłon.

8. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie, osoba powinna wybijać się w środku pola, zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy

9. Osoba powinna znajdować się w rozkroku, a jego nogi powinny być ugięte;osoba powinna wybijać się w środku pola, zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy;

10. W wypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest skulenie całego ciała z rękoma i głową przy klatce piersiowej;

11. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.

12. Nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających . Jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć należy opuścić trampolinę. Zabrania się wspinania i siedzenia na matach zabezpieczających maty skośne.

13. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek obrotów, przewrotów na matach oraz nad matami zabezpieczającymi ramy trampolin.

14. Nie wolno ćwiczyć, skakać, lądować na matach zabezpieczających ramy trampolin.

15. Nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę jeżeli trampoliny wokół są zajęte.

16. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.

17. Nie wolno pić, jeść ani żuć gum podczas zabawy.

18. Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren trampolin.

19. Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampolinę.

20. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.

21. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.

22. Nie wolno skakać, jeśli w pobliżu nie przedstawiciela personelu.

23. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z PIANKAMI

1. Zakaz korzystania z basenów z gąbkami dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.

2. Nigdy nie skacz głową w dół do basenu.

3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.

4. Sprawdź czy twoje kieszenie są puste oraz czy nie masz na sobie biżuterii lub innych elementów, które mogą ci spaść lub wypaść.

5. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.

6. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.

7. Skoki do basenu tyłem są zabronione.

8. Zakaz popychania innych do basenu.

9. Zakaz wynoszenia i wyrzucania gąbek z basenu.

10. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.

11. Nie zakopuj siebie ani innych w basenie.

12. Nie wolno dokopywać się do dna basenu. Jeżeli zgubiłeś coś w basenie z gąbkami, nie szukaj tego - zgłoś personelowi.

ZASADY DOTYCZĄCE ŚCIANKI LINOWEJ (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.

2. Ścianka linowa służy do wchodzenia w górę, w dół oraz wzdłuż.

3. Na ściance linowej może przebywać jednocześnie do 5 osób.

4. Ze ścianki można wykonać skok przodem na podkurczone nogi do basenu z gąbkami.

5. Przed skokiem należy upewnić się że strefa zeskoku jest pusta.

6. Zakaz skoków tyłem do basenu z ścianki linowej.

7. Nie wolno spychać innych uczestników ze ścianki linowej.

8. Nie wolno siedzieć na ostatniej linie poziomej.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z KŁADKAMI

1. Zakaz korzystania z urządzenia dzieciom poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.

2. Na pojedynczej kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach ok 50 cm od końca kładki.

3. Zabawa polega na przepychaniu się 2 uczestników zabawy wyznaczonymi do tego miękkimi pałkami z uchwytami.

4. Należy próbować zepchnąć przeciwnika do basenu z gąbkami.

5. Korzystając z urządzenia nie wolno spychać przeciwnika na podest.

6. Nie należy przykładać nadmiernej siły.

7. Nie wolno bezpośrednio dotykać czy uderzać przeciwnika pałką.

8. Należy pamiętać że urządzenie służy do zabawy i nie wolno drugiemu uczestnikowi zabawy wyrządzić krzywdy.

9. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić.

10. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami.

11. Nie wolno popychać innych do basenu z kładkami.

12. Bezwzględnie nie wolno skakać do basenu z kładkami!

ZASADY KORZYSTANIA ZJAZDU LINOWEGO (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.

2. Aby skorzystać z urządzenia, należy ustawić się na podeście początkowym zjazdu, pochwycić linę z talerzykiem, mocno trzymając linę usadowić się talerzyku i swobodnie zjechać po linie na koniec zestawu.

3. Po wyhamowaniu urządzenia z talerzyka należy swobodnie opaść do basenu z gąbkami.

4. Basen z gąbkami należy opuścić niezwłocznie po wykonaniu zjazdu linowego.

5. Nie wolno popychać osoby rozpoczynającej zjazd.

6. Nie wolno popychać osoby znajdującej się na urządzeniu.

7. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami po wykonaniu zjazdu.

8. Nie wolno skakać do basenu z gąbkami pod zjazdem linowym.

9. Jeżeli dziecko nie może swobodnie skorzystać z urządzenia zjazd linowy, oznacza to że nie jest przeznaczone do jego użytku. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ, ZJAZDU TUBINGOWEGO , ŚLIZGU ROLKOWEGO, ZJAZDU TUBOWEGO

KONSTRUKCJA

1. Nie wolno biegać w konstrukcji zabawowej.

2. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających konstrukcję.

3. Nie wolno wyjmować piłek dmuchanych z konstrukcji.

4. Nie wolno popychać innych uczestników zabawy.

5. Zabrania się wchodzenia w górę ślizgu/toru/ zjeżdżalni.

6. Z torów, ślizgów, zjazdów i zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej.

ZJAZD TUBINGOWY

1. Aby skorzystać z toru tubingowego należy wejść z pontonem po wyznaczonym wejściu.

2. Z zjazdu tubingowego korzysta wyłącznie jedna osoba jednocześnie.

3. Po wykonaniu zjazdu należy usunąć się z hamowni toru.

4. Zjazd tubingowy przystosowany jest do jazdy tylko na wyznaczonych pontonach.

5. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco, jazdy na kolanach.

6. Zjazd na pontonach dozwolonych jest tylko w pozycji siedzącej.

7. Po zjechaniu należy szybko zejść z hamowni ślizgu.

8. Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi.

9. Zabrania się chodzenia po ślizgu, zjeździe, torze, zjeżdżalni i blokowania przejazdu innym.

ŚLIZG ROLKOWY

1. Aby skorzystać ślizgu rolkowego należy wejść wzdłuż ślizgu przeznaczoną do tego pochylnią.

2. Ślizg rolkowy przystosowany jest do jazdy w pozycji siedzącej i siedząc na wyznaczonych przedmiotach – pontonach, saneczkach lub podkładkach.

3. Zabronione jest wchodzenie po ślizgu rolkowym.

4. Wchodzenie po ślizgu rolkowym grozi niekontrolowanym upadkiem, których niesie ryzyko kontuzji, złamania a w ekstremalnych przypadkach utraty życia. HOPSA nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Korzystający podejmują się tych czynności wyłącznie na własną odpowiedzialność.

                                                           

                                                              ŚLIZG TUBOWY

1.      Aby skorzystać z zjazdu rurowego należy wejść w wyznaczonym wejściu.

2.      Zakaz korzystania z urządzenia osób  poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg

3.      Z zjazdu korzysta wyłącznie jedna osoba jednocześnie.   

4.      Po wykonaniu zjazdu należy usunąć się z hamowni toru.

5.      Zjazd  dozwolony jest tylko w pozycji siedzącej .

6.      Zabrania się jazdy we dwoje, jazdy na brzuchu, jazdy na kolanach, głową do przodu.

7.      Zabrania się jazdy na innych przedmiotach.

8.      Zabrania się wchodzenia do góry wylotem zjazdu i i blokowania przejazdu innym.

9.      UWAGA! Wchodzenie wylotem zjazdu  grozi niekontrolowanym upadkiem, których niesie ryzyko kontuzji, złamania, a w ekstremalnych przypadkach utraty życia.

10.  Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WSPINACZKOWEJ

TYPU SPIDER TOWER

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.

2.  Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać dzieci o wzroście min.100cm.

3.  Zabrania się skakania w dół pomiędzy piętrami wieży wspinaczkowej.

4.  Poczekaj na swoją kolej. W wieży wspinaczkowej może przebywać jednocześnie 3 dzieci.

5. Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY NINJA

 

1. UWAGA! Strefa przeznaczona dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu lub 4 roku życia.

2. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku spada się na podłogę. Miękkie podłoże w strefie nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji wypadku. Niekontrolowane upadki się zdarzają!

3. Korzystanie ze strefy jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Tor NINJA składa się z ścianki trawersowej do 2 m oraz torów sprawnościowych – 2x dolnego i 2x górnego.

5. Tory sprawnościowe zaplanowane są w dwóch rzędach. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jedna osoba.

6. Aby skorzystać należy poczekać, aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.

7. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia toru, oznacza to,
że wyposażenie nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać     korzystania z wyposażenia.

8.  Nie wolno biegać skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy w strefie NINJA.

9.  Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających.

10. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne, także te nad materacem i ścianką wspinaczkową.

11. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.

12. W strefie NINJA znajduję się SLACKLINE 2 taśmy do balansowania.

13. Slackline służy do chodzenia balansując po napiętej taśmie pomiędzy dwoma punktami na pewnej wysokości. Przy niekontrolowanym upadku z urządzenia można doznać kontuzji.

14. Tylko jedna osoba może korzystać z taśmy jednocześnie.

15. Nie wolno wykonywać skoków na taśmie.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA

1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1do 4 lat.

2. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do kulek.

3. Obowiązuje nakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci uczących się samodzielności.

4. Obowiązuje zakaz rzucania się kulkami.

5. Rodzic ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem w strefie malucha.

6. Na zjazd znajdujący się w strefie wchodzimy po miękkich stopniach.

7. Nie wynosimy zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.

8. Nie przynosimy nic z innych części parku do strefy malucha.

 

PAMIĘTAJCIE!!!

Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka.

Hopsa nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad bawiącymi się dziećmi, nie świadczy opieki nad dziećmi. Zarządzający i pracownicy HOPSA nie oceniają możliwości, umiejętności i zdolności uczestników zabawy do korzystania z urządzeń znajdujących się na jej terenie. HOPSA nie ocenia możliwości fizycznych i stanu zdrowia uczestników zabawy.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI.

§4

REGULAMIN DLA RODZICÓW

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć skarpetki bądź folię ochronną na obuwie.

2. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.

3. Potwierdzeniem prawa do przebywania w parku przez dziecko jest transponder.

4. Czasu pobytu dziecka w parku zabaw pilnuje rodzic/opiekun.

5. Pamiętaj, że na teren przeznaczony do zabawy nie można wnosić jedzenia oraz napojów, a zakupione produkty spożywcze w naszej kawiarence mogą być spożywane jedynie przy stolikach.

6. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, spinek, zegarków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się innych dzieci.

7. Nakazuję się zakładanie pieluch jednorazowych dzieciom, które są na etapie nauki samodzielnego załatwiana się.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników HOPSA.

2. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, zgodnie z odpowiednimi przepisami k.p.c. – jest Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 827).

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Zostałem uprzedzony odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w dniu .

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz ustawy z dnia  Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). informujemy, iż:

Administratorem danych jest TPS Sp. z o.o. , ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 791466003.Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich  przetwarzanie. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. HOPSA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

8. Atrakcje w parku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1-14 roku życia. Z niektórych atrakcji mogą korzystać jedynie dzieci pow. 100 cm wzrostu. Dzieci do 4 roku życia muszą przebywać pod STAŁĄ opieką dorosłych, którzy są zobowiązani mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.

9. Każdy opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Zgody (wypisanie jej w domu skróci czas oczekiwania w recepcji). W parku obowiązuje wygodny, sportowy strój zmienny oraz 16skarpetki antypoślizgowe (skarpety można mieć własne lub zakupić w recepcji).

10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie

danych jest niezbędne. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa. Dane osobowe opiekuna oraz dziecka wykorzystywane będą w celu weryfikacji wieku i prawidłowości udzielonej zgody na korzystanie z atrakcji HOPSA

REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO


§ 1 Informacje ogólne


1. Podmiotem prowadzącym HOPSA jest TPS Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, adres: ul.
Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, zwany dalej „Zarządzającym”.
2. Zarządzający świadczy na rzecz klienta (dalej „Klient”) usługę polegającą na odpłatnej organizacji urodzin (dalej „Urodziny”) dla
solenizanta (dalej ”Solenizant”) i jego gości (dalej „Goście”) w HOPSA.
3. Urodziny organizowane są w HOPSA przy ul. Gałeczki 59, 41-506 w Chorzowie,
4. Niniejszy Regulamin Urodzin stanowi uzupełnienie Regulaminu HOPSA. Klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień obu
ww. Regulaminów.


§ 2 Rezerwacja i zmiana terminu


1. Wstępna rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście, telefonicznie lub mailowo. Rezerwację należy potwierdzić
osobiście bądź mailem w ciągu 5 dni od dokonania wstępnej rezerwacji, poprzez uzupełnienie Zlecenia organizacji urodzin oraz
uiszczenie opłaty rezerwacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania rezerwacji terminu są wyznaczone osoby w recepcji Hopsa.
3. Pozostały Personel nie jest uprawniony do przyjmowania rezerwacji, jednak może udzielać informacji w zakresie organizacji
Urodzin. Rezerwacja dokonana przez osoby nieuprawnione jest nieważna.
4. Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Urodzin. Potwierdzenia rezerwacji należy
dokonać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Urodzin.
5. Dokonanie rezerwacji terminu odbywa się na podstawie Zlecenia organizacji urodzin wypełnionego przez Klienta.
6. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji terminu jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości określonej przez
pracownika Hopsa w terminie 5 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Wpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w
Hopsa, bądź w formie przelewu na podany numer konta bankowego.
7. Opłatę rezerwacyjną uiszcza się na rezerwację konkretnego terminu. Zmiana terminu Urodzin jest możliwa jedynie w przypadku
dostępności terminu i nie później niż 14 dni przed początkowo ustalonym terminem.
8. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku zmiany, ze strony Klienta, terminu organizacji urodzin w Hopsa, faktycznie poniesione koszty organizacji urodzin
zostaną odliczone od uiszczonej kwoty opłaty rezerwacyjnej.
10. W przypadku rezygnacji Klienta z organizacji Urodzin w terminie krótszym niż 7 dni od zarezerwowanego terminu uiszczona
wcześniej opłata rezerwacyjna może być wykorzystana na poczet organizacji kolejnej imprezy bądź wejść indywidualnych.

§3 Zmiany rezerwacji

1. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Urodzin należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowaną datą Urodzin, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany w zakresie niektórych opcji dodatkowych (dodatkowy animator dla gości powyżej 15 osób, piniata, dodatkowo płatne
atrakcje) należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowaną datą Urodzin. W przypadku zgłoszenia zmian po ww. terminie
Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w celu realizacji opcji dodatkowych.

§4 Czas trwania Urodzin

1. Urodziny organizowane są w godzinach ustalonych z Zarządzającym zgodnie ze Zleceniem.
2. Czas Rezerwacji Boksu Urodzinowego jest tożsamy z czasem trwania danego pakietu.
3. Klient zobowiązany jest stawić się w Hopsa z Solenizantem najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem Urodzin.
4. W szczególnych przypadkach Zarządzający może zezwolić na przedłużenie Urodzin za dodatkową opłatą, zgodnie z
obowiązującym cennikiem pod warunkiem, że nie wpłynie to na dezorganizację innych Urodzin zaplanowanych w tym dniu lub
funkcjonowanie całego obiektu. W przypadku przedłużenia czasu trwania urodzin, bez wcześniejszego ustalenia tego faktu z
Hopsa, zostanie naliczona opłata według cennika wejść indywidualnych.
5. Spóźnienie Solenizanta, jego Gości lub innych zaproszonych uczestników urodzin nie wpływa na godzinę rozpoczęcia i
zakończenia przyjęcia urodzinowego. Zmiana godziny rozpoczęcia może nastąpić jedynie po ustaleniu z Zarządzającym i tylko w
uzasadnionych przypadkach.

§ 5 Ogólne zasady Urodzin

1. W czasie Urodzin, Hopsa pozostaje dostępne także dla Klientów indywidualnych, jednak zarezerwowany Boks Urodzinowy
pozostaje do wyłącznej dyspozycji Klienta, Solenizanta oraz Gości, a także ich rodziców lub opiekunów. Pakiety Mini Urodzin mają
dedykowane miejsce w kawiarni Hopsa.
2. Pakiety urodzinowe przewidziane są na Urodziny jednego Solenizanta. Możliwe jest zorganizowanie Urodzin dla maksymalnie 4
Solenizantów, pod warunkiem dokonania indywidualnych ustaleń z Zarządzającym. Dla jednego pakietu jest przewidziany jeden
prezent do Hopsa, w przypadku większej ilości solenizantów istnieje możliwość dokupienia wejściówek.
3. Zarządzający zapewnia jedną osobę do technicznej obsługi Urodzin zgodnie z zakresem podanym w ofercie wybranego pakietu.
4. Jeden animator / opiekun przypisany jest do maksymalnie 15 uczestników. Dwóch animatorów / opiekunów od 16 do 25
uczestników.Trzech animatorów / opiekunów od 26 do 35 uczestników. W momencie zgłoszenia ilości dzieci wymagającej
kolejnego animatora/animatorów, jego/ich koszt będzie uwzględniony niezależnie od ilości dzieci w dniu imprezy.
5. Personel i animatorzy nie świadczą opieki nad Solenizantem ani Gośćmi.
6. W pakietach podstawowych i premium istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem lub Zarządzającym.

§ 6 Uczestnicy Urodzin

1. Za Gości uważane są osoby w wieku od 3 do 14 lat. Dzieci poniżej 3 roku wchodzą wg cennika wejść indywidualnych, i pozostają
pod opieką opiekuna.
2. Minimalna liczba Gości wynosi 8 osób dla pakietów podstawowych i premium (wyjątek stanowi pakiet “Pizza Party” oraz
„Tropikalny”).
3. Ostateczną liczbę Gości należy podać najpóźniej 3 dni przed datą Urodzin. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem
wiążąca będzie treść Zlecenia.
4. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest mniejsza niż obejmuje pakiet, Klient zobowiązany jest zapłacić za pełny wybrany
pakiet.
5. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest większa niż w pakiecie, Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną osobę
zgodnie z cennikiem. W przypadku przekroczenia ilości osób w pakiecie Mini, zostanie automatycznie naliczony pakiet
podstawowy.
6. W dniu Urodzin Goście mają obowiązek dokonania rejestracji w recepcji HOPSA w celu potwierdzenia obecności oraz odebrania
klucza do szatni. Wstęp Klienta, rodziców lub opiekunów Gości oraz osób powyżej 14 roku życia jest bezpłatny, dla ilości
dorosłych zgodny z zadeklarowaną ilością Gości w pakiecie. W przypadku przekroczenia powyższej ilości zostanie naliczona
opłata dodatkowa zgodna z obowiązującym pakietem.


§7 Tort, poczęstunek i napoje, dodatki.


1. Poczęstunek i napoje dla Gości zapewnia Zarządzający zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem urodzinowym.
2. Klient może dostarczyć własny tort. Akceptacja „Zlecenia” jest równoznaczna z potwierdzeniem, iż odpowiedzialność za
dostarczony wypiek jest po stronie Klienta .W związku z obowiązkiem zachowania wymogów sanitarnych, w przypadku własnego
tortu urodzinowego i ciasta, prosimy o okazanie w dniu przyjęcia paragonu zakupu oraz posiadanie informacji o jego składzie i
zawartych w nim alergenach.
3. Zarządzający decyduje o momencie podania poczęstunku.
4. Tort podawany jest 20-30 minut przed końcem trwania urodzin – zgodnie z ustalonym planem imprezy.
5. Napoje podawane są na początku urodzin i są na bieżąco uzupełniane.
6. Poczęstunek i napoje mogą być spożywane wyłącznie w wyznaczonym boksie w Salce Urodzinowej.
7. Zabrania się wnoszenia własnych szampanów bezalkoholowych, własnych napojów i przekąsek. Jest to dopuszczalne jedynie w
przypadku, gdy wymaga tego sytuacja zdrowotna lub wiek Solenizanta lub któregoś z Gości, po uprzednim uzgodnieniu z
kierownikiem lub personelem Hopsa.
8. Ze względu bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia i korzystania z wszelkiego rodzaju rac, zimnych ogni, itp.
9. Zabrania się wnoszenia własnych piniat oraz realizacji innych atrakcji bez uzgodnienia z Zarządzającym.
10. W przypadku chęci wykorzystania własnych dekoracji konieczne jest ustalenie tego faktu z pracownikami Hopsa, inaczej
Zarządzający może odmówić bądź naliczyć dodatkową opłatę za dodatkowe prace dekoracyjne.
11. Poczęstunek przeznaczony jest dla Gości Solenizanta.


§ 8 Rezerwacja stolika dla rodziców


1. Stolik w Hopsa jest zarezerwowany dla ilości rodziców lub opiekunów zgodnie z ilością Gości w pakiecie podaną w Zleceniu. W
przypadku większej liczby osób Klient zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z Hopsa w celu ustalenia szczegółów
rezerwacji oraz potwierdzenia dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem Hopsa.
2. Stolik dla rodziców lub opiekunów przygotowany będzie w Salce urodzinowej lub kawiarni Hopsa zależnie od możliwości
organizacyjnych.
3. Poczęstunek dla rodziców lub opiekunów w Hopsa może zostać zamówiony jako dodatkowa, odpłatna usługa zgodnie z
cennikiem Hopsa, po wcześniejszym ustaleniu wielkości zamówienia z personelem Hopsa.
4. Zabrania się wnoszenia własnych napojów i poczęstunku, a ciasto może być wniesione po ówczesnym zgłoszeniu
Zarządzającemu i akceptacji opłaty serwisowej, zgodnej z obowiązującym cennikiem.


§ 9 Odpowiedzialność


1. Klient oraz rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Solenizanta oraz Gości. Animator /
opiekun urodzin nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie, wyrządzone szkody.
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Salce Urodzinowej oraz w szatni.
3. W przypadku zgubienia klucza do szafki Klient/ Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (kaucji) w wysokości 50 złotych.


§ 10 Płatności


1. Rozliczenie Urodzin następuje na podstawie Zlecenia oraz przy uwzględnieniu kosztów dodatkowych usług, atrakcji lub
świadczeń.
2. W rozliczeniu uwzględniane są wszystkie usługi, atrakcje lub świadczenia dodatkowe zamówione przez Klienta i zrealizowane
przez Zarządzającego niezależnie od tego, czy zostały w pełni wykorzystane.
3. Płatność całkowitą, pomniejszoną o uiszczoną wcześniej opłatę rezerwacyjną, Klient reguluje po zakończeniu Urodzin gotówką
lub kartą płatniczą w recepcji Hopsa.

§ 11 Siła wyższa


1. Zarządzający nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Zleceniu urodzinowym,
jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, brak
wody, wandalizm lokalu, działaniem jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch, powódź,
pandemia, itp.


§ 12 Dane osobowe i wizerunek


1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że dane Klienta będą
przetwarzane przez Zarządzającego, który jest Administratorem Danych.
2. Chęć skorzystania z usług HOPSA wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości
urodzinowych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich korekty.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Urodzin, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub
na innych portalach społecznościowych HOPSA bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
5. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas
zobowiązany jest poinformować Zarządzającego o swojej decyzji. HOPSA w najszybszym możliwym czasie po otrzymaniu
sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH na terenie Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA

1. Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA (zwana dalej HOPSA) zarządza TPS PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisana w rejestrze REGON pod nr 368231792, o numerze NIP 6272753188.
2. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Centrum Zabaw i Trampolin Hopsa.
3. Wszystkie osoby korzystające z HOPSA bezwzględnie zobowiązane do zapoznania siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją. 4. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę złożoną z co najmniej 10 uczestników
grupy w wieku odpowiadającym ograniczeniom wiekowym obowiązującym w HOPSA oraz co najmniej 1 pełnoletniego opiekuna.
5. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy dla grup zorganizowanych i przesłać go na adres e-mail: iwona.hopsa@gmail.com lub hopsapark@gmail.com najpóźniej 5 dni przed planowanym wejściem grupy.
6. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości ustalonej indywidualnie z Menadżerem HOPSA najpóźniej 5 dni przed planowanym wejściem grupy.
7. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze parku zgód indywidualnych na korzystanie z obiektu podpisanych przez
rodziców/opiekunów prawnych uczestników grupy zorganizowanej lub przedstawienia zbiorczej zgody dla grup zorganizowanych. Zgody można pobrać na  tronie internetowej lub uzyskać w recepcji parku. 
8. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie HOPSA,
zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
9. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej, przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i
korzystającą z usług HOPSA. Wiek uczestnika grupy nie może przekraczać 14 roku życia.
10.Cena biletu wstępu dla uczestnika grupy zorganizowanej jest ustalana według standardowego cennika dla grup zorganizowanych (wejście WF) lub indywidualnie
po konsultacji z Menadżerem parku HOPSA. Opiekunowie grupy wchodzą na teren obiektu bezpłatnie.
11. Uczestników grupy zorganizowanej obowiązuje wygodny strój sportowy oraz skarpetki antypoślizgowe. Skarpetki antypoślizgowe można zakupić w recepcji
obiektu lub korzystać z własnych.
12.Opiekunowie grupy na terenie obiektu mogą przebywać w obuwiu zmiennym, ochraniaczach na obuwie lub we własnych skarpetkach. W przypadku konieczności wchodzenia opiekuna grupy na konstrukcje w parku HOPSA, jest on również zobowiązany do posiadania skarpetek antypoślizgowych.
13. Opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującym na terenie parku HOPSA. Jeśli grupa wykupiła dodatkowo usługę animacji, animator  zapoznaje grupę z zasadami na początku wejścia.
14.Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie całego obiektu, także w szatniach, w strefie barowej oraz przed wejściem na parkingu.
15.W czasie pobytu grupy na terenie HOPSA opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie,
spokojnie i kulturalnie.
16. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie obsłudze parku każdego zdarzenia lub mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie HOPSA.
17. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie obiektu.
18.Uczestnicy grupy zorganizowanej są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących w parku HOPSA oraz słuchania poleceń wydawanych przez
obsługę obiektu.
19.W przypadku rezygnacji z przyjazdu grupy zorganizowanej organizator zobowiązany jest do odwołania przyjazdu telefonicznie lub mailowo co najmniej
1 dzień przed planowanym przyjazdem grupy. Istniej możliwość zmiany terminu przyjazdu po konsultacji z obsługą parku lub Menadżerem.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest TPS Sp. z o.o. , ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 791466003
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich  przetwarzanie.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest TPS Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Prowadzenia statystyk (za pomocą Google Analytics)
  • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis.
  • Rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika np. zakresie wybranego języka, wieku, rozmiaru czcionki , regionu z którego pochodzi Użytkownik.
  • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Poprawienia wygody korzystania z serwisu
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające śledzenie ruchu na witrynie za pomocą Google Analytics (polityka prywatności google);
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wyświetlenie banneru powitalnego, tylko przy pierwszej wizycie na stronie;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących ze strony internetowej Tisar Play, ścieżki dostępu do tych opcji można zależeć w sekcji pomocy danej przeglądarki.
 8. Użytkownicy, którzy nie chcą, by usługa Google Analytics rejestrowała dane o ich odwiedzinach, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tę usługę. Aby to zrobić, przejdź na stronę rezygnacji z Google Analytics i zainstaluj dodatek w swojej przeglądarce. Szczegółowe instrukcje instalowania i odinstalowywania dodatku znajdziesz w materiałach pomocy przeznaczonych do swojej przeglądarki.
 9. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na urządzeniach mobilnych takich jak telefony, tablety czy smartfony można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.
 10. Zamieszone na stronie serwisu pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia za pośrednictwem którego korzystasz z TPS Sp. z o.o. nie wpływają także na bezpieczeństwo Twoich danych,dlatego zalecamy o niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Atrakcje w parku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1-14 roku życia. Z niektórych atrakcji mogą korzystać jedynie dzieci pow. 100 cm wzrostu. Dzieci do 4 roku życia muszą przebywać pod STAŁĄ opieką dorosłych, którzy są zobowiązani mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.

Każdy opiekun zobowiązany jest do wypełnienia ZGODY (wypisanie jej w domu skróci czas oczekiwania w recepcji). W parku obowiązuje wygodny, sportowy strój zmienny oraz skarpetki antypoślizgowe (skarpety można mieć własne lub zakupić w recepcji).