Regulaminy


Naszym celem jest, aby wasi podopieczni przeżyli niezapomniane chwile i wyszli z poczuciem maksymalnej satysfakcji dlatego zrobimy wszystko, aby zapewnić wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. Aktywność Waszych dzieci w Hopsa centrum zabaw i trampolin obejmuje korzystanie z różnych urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych basenów z gąbkami oraz skakanie na trampolinach .
Korzystanie z urządzeń może być wspaniałą zabawą ale trzeba być świadomym że niesie ze sobą element ryzyka i niebezpieczeństwa urazu lub wypadku. Niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy w Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA, zwanym dalej HOPSA, byli świadomi zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w HOPSA. Każdy rodzic lub opiekun prawny powinien być świadomy indywidualnych predyspozycji i umiejętności dziecka i dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji w HOPSA.
Aby zapewnić możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad, które są ściśle wyznaczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo Twoje, jak i innych korzystających z zabawy uczestników.
Przed wejściem do HOPSA (w recepcji) można zapoznać się z wywieszonym regulaminem oraz należy podpisać oświadczenie w imieniu niepełnoletnich uczestników zabawy , których mają Państwo pod swoją opieką. Regulaminy urządzeń są dostępne na stronie internetowej oraz na terenie obiektu. Zakup biletu wstępu, organizacja przyjęć urodzinowych i innych, uczestnictwo w urodzinach i imprezach organizowanych prze Hopsa, korzystanie z wejściówek w tym bezpłatnych jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu oraz urządzeń.

 

REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Zabaw i trampolin HOPSA (zwana dalej HOPSA) zarządza TPS PLAY sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisana w rejestrze REGON pod nr 368231792, o numerze NIP 6272753188, zwana dalej Właścicielem.
2. Wszystkie osoby korzystające z HOPSA bezwzględnie zobowiązane do zapoznania siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.
3. Hopsa jest obiektem, z którego mogą korzystać :
Dzieci od 4 do 14 lat – tylko w obecności nadzorującego rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.
Dzieci od 1 do 4 roku życia, mogą korzystać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego z wybranych urządzeń (zapoznaj się z regulaminem każdego urządzenia), po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.
Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą bezpłatnie, ale nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i wyposażenia HOPSA poza STREFĄ MALUCHA. Muszą także pozostawać cały czas pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna. W parku jest wyznaczona STREFA MALUCHA, gdzie dzieci pod ścisłą opieka rodzica/opiekuna mogą skorzystać z zabawek/urządzeń. Rodzic zobowiązany jest do wypisania oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.
4. Wszystkie dzieci wchodzą do HOPSA tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w HOPSA.
5. HOPSA nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
6. Rodzice/opiekunowie nie nadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialności i ryzyko.
7. W wyznaczone dni i/lub godziny dzieci w wielu 1-4 mogą korzystać z wyznaczonych przez Właściciela urządzeń, które podczas normalnego funkcjonowania parku są dla nich niedostępne. O tej możliwości Właściciel informuje na swojej stronie internatowe i/lub na portalach społecznościowych oraz w recepcji obiektu.
8. Jeżeli dziecko nie potrafi swobodnie skorzystać z danego urządzenia oznacza to, że urządzenie nie jest dla niego (jego wieku, zdolności motorycznych) przeznaczone.
9. Zabrania się korzystania z wyposażenia HOPSA w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
10. Opiekunowie wchodzą do HOPSA bez obuwia – w skarpetkach lub obuwiu ochronnym bądź zmiennym.
11. Rodzice/opiekunowie wchodzący na urządzenia zobowiązani są do założenia skarpetek antypoślizgowych. Skarpetki antypoślizgowe są dostępne w rozmiarach 25-45.
12. Zabrania się korzystania z urządzeń przez dzieci nieposiadające odpowiednich skarpetek antypoślizgowych.
13. W HOPSA obowiązuje system kontroli czasu pobytu. Podczas wejścia następuje zakup czasu pobytu (biletu ) w recepcji Hopsa wg obowiązującego cennika.
14. Zakup asortymentu następuje bezgotówkowo za pomocą transpondera (zegarka).
15. Dodatkowy czas pobytu oraz zakupiony asortyment opłaca się podczas opuszczania obiektu w recepcji Hopsa.
16. Opuszczający obiekt zobowiązani są do zwrotu wszystkich posiadanych transponderów.
17. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w HOPSA dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
18. Na terenie HOPSA obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.
19. Nie wolno korzystać z HOPSA pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, ani żadnych innych środków odurzających.
20. Na terenie HOPSA obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
21. Użytkownicy parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez park korzyści.
22. Za utracone transpondery i klucze do szafek należy uiścić opłatę w wysokości:
Transponder + kluczyk do szafki 50 zł.
23. Wszelkie uwagi związane z działalnością HOPSA należy zgłaszać w Recepcji.
24. Hopsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione czy zgubione na terenie obiektu.
25. Wszelkie znalezione na terenie HOPSA przedmioty należy przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
26. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji obiektu na specjalne wydarzenia. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie umieszczona na portalach społecznościowych.
27. Użytkownicy parku zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób niepowodujący ich zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników.
28. Na terenie całego obiektu HOPSA znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest świadoma i akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
29. Wejście na teren obiektu stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
30. HOPSA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej).
31. W HOPSA obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych napojów. Napoje należy zakupić w naszej kawiarence.

 

 

§2
BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszyscy niepełnoletni korzystający z urządzeń muszą znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
2. HOPSA nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
3. Rodzice/opiekunowie nienadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Zabrania się korzystania z wyposażenia HOPSA w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.
5. Z urządzeń w HOPSA można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zarządzający i pracownicy HOPSA nie odpowiadają za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nie stosowaniem się do regulaminów obowiązujących w HOPSA.
6. Korzystanie z obiektu Hopsa wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Korzystający z obiektu pod opieką rodzica/opiekuna prawnego korzysta z infrastruktury na jego odpowiedzialność. Zarządzający i personel HOPSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.
7. W HOPSA zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych - długi rękaw oraz długie sportowe spodnie.
8. Dłuższe włosy należy związać.
9. Osobom noszącym soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
10. Wymagane jest noszenie skarpet antypoślizgowych przez korzystających z urządzeń.
11. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.
12. Nie wolno wspinać się po siatkach osłonach i ścianach.
13. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać ani walczyć podczas korzystania z urządzeń.
14. Zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy.
15. Zabrania się wnoszenia ta teren HOPSA własnych zabawek oraz wynoszenia z HOPSA
zabawek lub elementów konstrukcji.
16. Podczas korzystania z urządzeń nie wolno pić, jeść, lizać lizaków ani żuć gumy.
17. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się noszenia łańcuszków, większych kolczyków poza wkrętkami, bransoletek, spinek, pasków, okularów itp. mogących stanowić ryzyko urazu podczas zabawy.
18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.
19. Nie wolno korzystać z urządzeń z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
20. Przebywające w HOPSA dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
21. Personel HOPSA może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w HOPSA, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie (protokół zdarzenia) w celu odnotowania w dzienniku obiektu.
23. Wszelkie zdarzenie niezgłoszone w sposób określony powyżej i nie odnotowane w dzienniku obiektu uznane zostaną za niepowstałe w HOPSA.
24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminów
25. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
Użytkownicy parku są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
26. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

PAMIĘTAJCIE!
Nie próbujcie wykonywać czynności, aktywności, skoków, które przekraczają twoje możliwości fizyczne lub są niebezpieczne dla ciebie i innych uczestników zabawy.

§3 REGULAMIN KORZYTANIA Z URZĄDZEŃ W HOPSA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN

1. Zakaz korzystania z urządzeń dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.
3. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego rodzaju zabawie.
4. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i motoryczne.
5. Cały czas zwracaj uwagę na innych uczestników zabawy – szczególnie młodszych uczestników zabawy.
6. Zabronione jest skakanie z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na sobie specjalne skarpetki.
7. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu sprężyn i ich osłon.
8. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.
9. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika
10. Nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających . Jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć należy opuścić trampolinę.
11. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek obrotów, przewrotów na matach oraz nad matami zabezpieczającymi ramy trampolin.
12. Nie wolno ćwiczyć, skakać, siedzieć na matach zabezpieczających ramy trampolin.
13. Nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę jeżeli trampoliny wokół są zajęte.
14. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
15. Nie wolno pić, jeść ani żuć gum podczas zabawy.
16. Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren trampolin.
17. Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampolinę.
18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.
19. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.
20. Nie wolno skakać, jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi.
21. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z PIANKAMI

1. Zakaz korzystania z basenów z gąbkami dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Nigdy nie skacz głową w dół do basenu.
3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.
4. Sprawdź czy twoje kieszenie są puste oraz czy nie masz na sobie biżuterii lub innych elementów, które mogą ci spaść lub wypaść.
5. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.
6. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.
7. Skoki do basenu tyłem są zabronione.
8. Zakaz popychania innych do basenu.
9. Zakaz wynoszenia i wyrzucania gąbek z basenu.
10. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.
11. Nie zakopuj siebie ani innych w basenie.
12. Nie wolno dokopywać się do dna basenu. Jeżeli zgubiłeś coś w basenie z gąbkami, nie szukaj tego - zgłoś personelowi.

ZASADY DOTYCZĄCE ŚCIAKNKI LINOWEJ (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Ścianka linowa służy do wchodzenia w górę, w dół oraz wzdłuż.
3. Na ściance linowej może przebywać jednocześnie do 5 osób.
4. Ze ścianki można wykonać skok przodem na podkurczone nogi do basenu z gąbkami.
5. Przed skokiem należy upewnić się że strefa zeskoku jest pusta.
6. Zakaz skoków tyłem do basenu z ścianki linowej.
7. Nie wolno spychać innych uczestników ze ścianki linowej.
8. Nie wolno siedzieć na ostatniej linie poziomej.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z KŁADKAMI

1. Zakaz korzystania z urządzenia dzieciom poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Na pojedynczej kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach ok 50 cm od końca kładki.
3. Zabawa polega na przepychaniu się 2 uczestników zabawy wyznaczonymi do tego miękkimi pałkami z uchwytami.
4. Należy próbować zepchnąć przeciwnika do basenu z gąbkami.
5. Korzystając z urządzenia nie wolno spychać przeciwnika na podest.
6. Nie należy przykładać nadmiernej siły.
7. Nie wolno bezpośrednio dotykać czy uderzać przeciwnika pałką.
8. Należy pamiętać że urządzenie służy do zabawy i nie wolno drugiemu uczestnikowi zabawy wyrządzić krzywdy.
9. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić.
10. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami.
11. Nie wolno popychać innych do basenu z kładkami.
12. Bezwzględnie nie wolno skakać do basenu z kładkami!

ZASADY KORZYSTANIA ZJAZDU LINOWEGO (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.
2. Aby skorzystać z urządzenia, należy ustawić się na podeście początkowym zjazdu, pochwycić linę z talerzykiem, mocno trzymając linę usadowić się talerzyku i swobodnie zjechać po linie na koniec zestawu.
3. Po wyhamowaniu urządzenia z talerzyka należy swobodnie opaść do basenu z gąbkami.
4. Basen z gąbkami należy opuścić niezwłocznie po wykonaniu zjazdu linowego.
5. Nie wolno popychać osoby rozpoczynającej zjazd.
6. Nie wolno popychać osoby znajdującej się na urządzeniu.
7. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami po wykonaniu zjazdu.
8. Nie wolno skakać do basenu z gąbkami pod zjazdem linowym.
9. Jeżeli dziecko nie może swobodnie skorzystać z urządzenia zjazd linowy, oznacza to że nie jest przeznaczone do jego użytku. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ, ZJAZDU TUBINGOWEGO I ŚLIZGU ROLKOWEGO

KONSTRUKCJA

1. Nie wolno biegać w konstrukcji zabawowej.
2. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających konstrukcję.
3. Nie wolno wyjmować piłek dmuchanych z konstrukcji.
4. Nie wolno popychać innych uczestników zabawy.
5. Zabrania się wchodzenia w górę ślizgu/toru/ zjeżdżalni.
6. Z torów, ślizgów, zjazdów i zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej.

ZJAZD TUBINGOWY

1. Aby skorzystać z toru tubingowego należy wejść z pontonem po wyznaczonym wejściu.
2. Z zjazdu tubingowego korzysta wyłącznie jedna osoba jednocześnie.
3. Po wykonaniu zjazdu należy usunąć się z hamowni toru.
4. Zjazd tubingowy przystosowany jest do jazdy tylko na wyznaczonych pontonach.
5. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco, jazdy na kolanach.
6. Zjazd na pontonach dozwolonych jest tylko w pozycji siedzącej.
7. Po zjechaniu należy szybko zejść z hamowni ślizgu.
Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi.
8. Zabrania się chodzenia po ślizgu, zjeździe, torze, zjeżdżalni i blokowania przejazdu innym.

ŚLIZG ROLKOWY

1. Aby skorzystać ślizgu rolkowego należy wejść wzdłuż ślizgu przeznaczoną do tego pochylnią.
2. Ślizg rolkowy przystosowany jest do jazdy w pozycji siedzącej i siedząc na wyznaczonych przedmiotach – pontonach, saneczkach lub podkładkach.
3. Zabronione jest wchodzenie po ślizgu rolkowym.
4. UWAGA! Wchodzenie po ślizgu rolkowym grozi niekontrolowanym upadkiem, których niesie ryzyko kontuzji, złamania a w ekstremalnych przypadkach utraty życia.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WSPINACZKOWEJ TYPU SPIDER TOWER

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.
2. UWAGA ! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy się wspinać w górę na znaczną wysokość po elastycznych pasach.
3. Pasy wieży wspinaczkowej są elastyczne- ulegają rozciąganiu. Niekontrolowane upadki pomiędzy pasami mogą grozić kontuzją lub wypadkiem.
4. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać dzieci o wzroście min.100cm.
5. Zabrania się schodzenia w dół wieży wspinaczkowej.
6. Zabrania się skakania w dół pomiędzy pasami wieży wspinaczkowej.
7. Poczekaj na swoją kolej. W wieży wspinaczkowej może przebywać jednocześnie 3 dzieci.
8. Nie wolno zwieszać się głową w dół podczas korzystania z wieży.
9. Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY NINJA

1. UWAGA! Strefa przeznaczona dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu lub 4 roku życia.
2. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku spada się na podłogę. Miękkie podłoże w strefie nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji wypadku. Niekontrolowane upadki się zdarzają!
3. Korzystanie ze strefy jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Tor NINJA składa się z ścianki trawersowej do 2 m oraz torów sprawnościowych – 2x dolnego i 2x górnego.
5. Tory sprawnościowe zaplanowane są w dwóch rzędach. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jedna osoba.
6. Aby skorzystać należy poczekać, aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.
7. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia toru, oznacza to,
że wyposażenie nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z wyposażenia.
8. Nie wolno biegać skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy w strefie NINJA.
9. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających.
10. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne, także te nad materacem i ścianką wspinaczkową.
11. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.
12. W strefie NINJA znajduję się SLACKLINE 2 taśmy do balansowania.
13. UWAGA! Slackline służy do chodzenia balansując po napiętej taśmie pomiędzy dwoma punktami na pewnej wysokości. Przy niekontrolowanym upadku z urządzenia można doznać kontuzji.
14. Tylko jedna osoba może korzystać z taśmy jednocześnie.
15. Nie wolno wykonywać skoków na taśmie.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA
1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1do 4 lat.
2. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do kulek.
3. Obowiązuje nakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci uczących się samodzielności.
4. Obowiązuje zakaz rzucania się kulkami.
5. Rodzic ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem w strefie malucha.
6. Na zjazd znajdujący się w strefie wchodzimy po miękkich stopniach.
7. Nie wynosimy zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
8. Nie przynosimy nic z innych części parku do strefy malucha.


PAMIĘTAJCIE!!!
Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka.
Hopsa nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad bawiącymi się dziećmi, nie świadczy opieki nad dziećmi. Zarządzający i pracownicy HOPSA nie oceniają możliwości, umiejętności i zdolności uczestników zabawy do korzystania z urządzeń znajdujących się na jej terenie. HOPSA nie ocenia możliwości fizycznych i stanu zdrowia uczestników zabawy.
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ SIĘ
DO ZALECEŃ OBSŁUGI.

§4
REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

1. Zamawiający jest zobowiązany do posiadania zgody rodzica lub opiekuna każdego z gości imprezy urodzinowej na korzystanie z urządzeń Hopsa
2. Urodziny odbywają się w Centrum zabaw i trampolin HOPSA przy ul. Gałeczki 59 w Chorzowie.
3. Organizatorem imprezy jest osoba zamawiająca usługę.
4. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście i telefonicznie.
5. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety urodzinowej oraz wpłaceniu zaliczki.
6. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest 3 dni.
7. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.
8. Wysokość zaliczki wynosi 50% kosztu całkowitego pakietu urodzinowego, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
9. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wydzielony pokoik urodzinowy. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
10. W pakietach urodzinowych minimalna liczba opłaconych gości to 10 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 10 dzieci. Od 11 -15 uczestników opłata za wejściówki pobierana jest zgodnie z cennikiem/pakietem, powyżej 15 obowiązuje drugi pakiet urodzinowy.
11. Powyżej 15 osób (od 16 osoby) obowiązuje kolejny pakiet urodzinowy.
12. Powyżej 12 osób (od 13 osoby) obowiązuje opłata za dodatkowego animatora w wysokości 100 zł.
13. W każdym pakiecie urodzinowym przysługuje prezent dla jednego solenizanta, jeśli jest więcej solenizantów zamawiający musi wykupić wejściówki/prezenty dla kolejnych solenizantów (2 wejściówka w cenie 40 zł).
14. Rozliczenie urodzin, następuje w dniu imprezy, po rozpoczęciu się przyjęcia urodzinowego.
15. Hopsa zabrania wnoszenia własnych napojów na urodziny.
16. Poczęstunek (zgodny z zawartością pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata) serwowany jest zgodnie z opłatą obowiązującą w kawiarni.
17. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów bezpieczeństwa oraz higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
18. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO” itp.
19. Hopsa zezwala na dostarczenie własnego tortu/ciasta przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
20. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
21. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o ilości gości powyżej 10 osób najpóźniej 3 dni przed imprezą.
22. W przypadku powiększenia listy gości w dniu imprezy Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
23. Hopsa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kawiarni.
24. Za gości uważane są dzieci od 2 roku życia.
25. Brak zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z urządzeń może skutkować odmową wstępu do Hopsa.
26. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Hopsa.
27. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
28. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
29. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązują zasady zawarte w REGULAMINIE Hopsa.


§5
REGULAMIN RODZICA

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć skarpetki bądź folię ochronną na obuwie.
2. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
3. Potwierdzeniem prawa do przebywania w parku przez dziecko jest transponder.
4. Czasu pobytu dziecka w parku zabaw pilnuje rodzic/opiekun.
5. Pamiętaj, że na teren przeznaczony do zabawy nie można wnosić jedzenia oraz napojów, a zakupione produkty spożywcze w naszej kawiarence mogą być spożywane jedynie przy stolikach.
6. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, spinek, zegarków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się innych dzieci.
7. Prosimy o ZAKŁADANIE PIELUCH JEDNORAZOWYCH dzieciom, które są na etapie nauki samodzielnego załatwiana się.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników HOPSA.
2. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, zgodnie z odpowiednimi przepisami k.p.c. – jest Sąd miejsca wykonania umowy, czyli Sąd Rejonowy w Chorzowie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Zostałem uprzedzony odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
Administratorem danych jest TPS Sp. z o.o. , ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 791466003.Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich  przetwarzanie. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

HOPSA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ W HOPSA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLINOWEGO

1. Z parku trampolinowego mogą korzystać osoby w wieku powyżej 4 lat i wadze nie przekraczającej 100 kg.

2. Strefa główna oraz strefa basenu z gąbkami przeznaczona jest do korzystanie przez osoby od 4 do 14 roku życia pod nadzorem prawnych opiekunów.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.

4. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego rodzaju zabawie.

5. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i motoryczne.

6. Cały czas zwracaj uwagę na innych uczestników zabawy – szczególnie młodszych uczestników zabawy.

7. Zabronione jest skakanie z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na sobie specjalne skarpetki.

8. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu sprężyn.

9. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.

10. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika

11. Nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających . Jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć należy opuścić trampolinę.

12. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek obrotów, przewrotów na matach oraz nad matami zabezpieczającymi ramy trampolin.

13. Nie wolno ćwiczyć, skakać, siedzieć na matach zabezpieczających ramy trampolin.

14. Nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę jeżeli trampoliny wokół są zajęte.

15. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.

16. Nie wolno pić, jeść ani żuć gum podczas zabawy.

17. Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren trampolin.

18. Należy wypróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampolinę.

19. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.

20. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.

21. Nie wolno skakać, jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi.

22. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

 

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z PIANKAMI

1. Zakaz korzystania z basenów do skoków z piankami poniżej 4 roku życia.

2. Nigdy nie skacz głową w dół do basenu.

3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.

4. Sprawdź czy twoje kieszenie są puste oraz, że nie masz na sobie biżuterii oraz innych elementów, które mogą ci spaść lub wypaść.

5. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.

6. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.

7. Skoki do basenu tyłem są zabronione.

8. Zakaz popychania innych do basenu.

9. Zakaz wynoszenia wyrzucania gąbek z basenu.

10. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.

11. Nie zakopuj siebie lub innych w basenie.

12. Nie wolno dokopywać się do dna basenu - Jeżeli zgubiłeś coś w basenie z gąbkami – nie szukaj tego- zgłoś personelowi.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ŚCIANKI LINOWEJ (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia!
2. Ścianka linowa służy do wchodzenia w górę, w dół oraz wzdłuż.
3. Na ściance linowej może przebywać jednocześnie do 5 osób.
4. Ze ścianki można wykonać skok przodem na nogi do basenu z gąbkami.
5. Przed skokiem należy upewnić się że strefa zeskoku jest pusta.
6. Zakaz skoków tyłem do basenu z ścianki linowej.
7. Nie wolno spychać innych uczestników ze ścianki linowej.
8. Nie wolno siedzieć na ostatniej linie poziomej.

 

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z KŁADKAMI

1. Na pojedynczej kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach ok 50 cm od końca kładki.
2. Zabawa polega na przepychaniu się 2 uczestników zabawy wyznaczonymi do tego miękkimi pałkami z uchwytami.
3. Należy próbować zepchnąć przeciwnika do basenu z gąbkami.
4. Korzystając z urządzenia nie wolno spychać przeciwnika na podest.
5. Nie należy przykładać nadmiernej siły.
6. Nie wolno bezpośrednio dotykać czy uderzać przeciwnika pałką.
7. Należy pamiętać że urządzenie służy do zabawy i nie wolno drugiemu uczestnikowi zabawy wyrządzić krzywdy.
8. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić.
9. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami.
10. Nie wolno popychać innych do basenu z kładkami.
11. Bezwzględnie nie wolno skakać do basenu z kładkami!

 

ZASADY KORZYSTANIA ZJAZDU LINOWEGO (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Aby skorzystać z urządzenia należy ustawić się na podeście początkowym zjazdu, pochwycić linę z talerzykiem, mocno trzymając linę usadowić się talerzyku i swobodnie zjechać po linie na koniec zestawu.
2. Po wyhamowaniu urządzenia z talerzyka należy swobodnie opaść do basenu z gąbkami.
3. Basen z gąbkami należy opuścić niezwłocznie po wykonaniu zjazdu linowego.
4. Nie wolno popychać osoby rozpoczynającej zjazd.
5. Nie wolno popychać osoby znajdującej się na urządzeniu.
6. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami po wykonaniu zjazdu.
7. Nie wolno skakać do basenu z gąbkami pod zjazdem linowym.
8. Jeżeli dziecko nie może swobodnie skorzystać z urządzenia zjazd linowy oznacza to że nie jest przeznaczone do jego użytku. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ, ZJAZDU TUBINGOWEGO I ŚLIZGU ROLKOWEGO

 

KONSTRUKCJA

1. Nie wolno biegać w konstrukcji zabawowej.
2. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających konstrukcję.
3. Nie wolno wyjmować piłek dmuchanych z konstrukcji.
4. Nie wolno popychać innych uczestników zabawy.
5. Zabrania się wchodzenia w górę ślizgu/toru/ zjeżdżalni.
6. Z torów, ślizgów, zjazdów i zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej.

 

ZJAZD TUBINGOWY

1. Aby skorzystać z toru tubingowego należy wejść z pontonem po wyznaczonym wejściu.
2. Z zjazdu tubingowego korzysta wyłącznie jedna osoba jednocześnie.
3. Po wykonaniu zjazdu należy usuną się z hamowni toru.
Zjazd tubingowy przystosowany jest do jazdy tylko na wyznaczonych pontonach.
Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco, na kolanach.
4. Zjazd na pontonach dozwolonych jest tylko w pozycji siedzącej.
5. Po zjechaniu należy szybko zejść z hamowni ślizgu.
Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi.
6. Zabrania się chodzenia po ślizgu, zjeździe, torze, zjeżdżalni i blokowania przejazdu innym.

 

ŚLIZG ROLKOWY

1. Aby skorzystać ślizgu rolkowego należy wejść wzdłuż ślizgu przeznaczoną do tego pochylnią.
2. Ślizg rolkowy przystosowany jest do jazdy w pozycji siedzącej i siedząc na wyznaczonych przedmiotach – pontonach, saneczkach lub podkładkach.
3. Zabronione jest wchodzenie po ślizgu rolkowym.
4. UWAGA! Wchodzenie po ślizgu rolkowym grozi niekontrolowanym upadkiem, których niesie ryzyko kontuzji złamania a ekstremalnych przypadkach utraty życia.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WSPINACZKOWA TYPU SPIDER TOWER

1. UWAGA ! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy się wspinać w górę na znaczną wysokość po elastycznych pasach.
2. Pasy wieży wspinaczkowej są elastyczne- ulegają rozciąganiu.
Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać dzieci o wzroście min.100cm. Niekontrolowane upadki pomiędzy pasami mogą grozić kontuzją lub wypadkiem.
3. Zabrania się schodzenia w dół wierzy wspinaczkowej.
4. Zabrania się skakania w dół pomiędzy pasami wieży wspinaczkowej.
5. Poczekaj na swoją kolej. W wieży wspinaczkowej może przebywać jednocześnie 3 dzieci.
6. Nie wolno zwieszać się głową w dół podczas korzystania z wieży.
7. Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY NINJA

1. UWAGA! Strefa przeznaczona dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu lub 4 roku życia.
2. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku spada się na podłogę. Miękkie podłoże w strefie nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji wypadku. Niekontrolowane upadki się zdarzają!
3. Korzystanie ze strefy wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Tor NINJA składa się z ścianki trawersowej do 2 m h oraz torów sprawnościowych – 2x dolnego i 2x górnego.
5. Tory sprawnościowe zaplanowane są w dwóch rzędach. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jedna osoba.
6. Aby skorzystać należy poczekać aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.
7. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie, swobodnie skorzystać z wyposażenia toru oznacza to że wyposażenie nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z wyposażenia.
8. Nie wolno biegać skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy w strefie NINJA.
9. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających.
10. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne także te nad materacem i ścianką wspinaczkową.
11. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.
12. W strefie NINJA znajduję się SLACKLINE 2 taśmy do balansowania.
13. UWAGA! Slackline służy do chodzenia balansując po napiętej taśmie pomiędzy dwoma punktami na pewnej wysokości. Przy niekontrolowanym upadku z urządzenia można doznać kontuzji.
14. Tylko jedna osoba może korzystać z taśmy jednocześnie.
15. Nie wolno wykonywać skoków na taśmie.

PAMIĘTAJCIE!!!
Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka.
Hopsa nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad bawiącymi się dziećmi, nie świadczy opieki nad dziećmi. Zarządzający i pracownicy HOPSA nie oceniają możliwości, umiejętności i zdolności uczestników zabawy do korzystania z urządzeń znajdujących się na jej terenie. HOPSA nie ocenia możliwości fizycznych i stanu zdrowia uczestników zabawy.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI.

 

Regularne i nielimitowane korzystanie z obiektu jako sali zabaw oraz działalność kawiarenki są niedostępne do odwołania 

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie oraz w związku z obowiązkiem monitorowania osób odwiedzających nasz park ZGODA rodzica bądź opiekuna prawnego do odwołania uzupełniana musi być obowiązkowo przy wejściu do obiektu.  

Wytyczne dla klientów odwiedzających Centrum Ruchu Hopsa zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania pandemii COVID-19 

1. Czas zajęć trwa maksymalnie 90 min. 

2. W przypadku wykupienia biletu poza godzinami rozpoczynających się zajęć czas ten zostaje zakończony wraz z końcem odbywających się zajęć w związku z obowiązkiem dokonywania dezynfekcji przez pracowników parku odbywającej się po każdej zmianie grup. /przerwa dezynfekcyjna/ 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do obiektu, zachowując zasady: a) opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

4. Opiekunowie mogą korzystać z poczekalni przestrzegając powyższych zasad oraz zakładając jednorazowe ochraniacze na obuwie. 

5. Wejścia odbywają się WYŁĄCZNIE o wyznaczonych godzinach w ramach zajęć ogólnorozwojowych lub warsztatów tematycznych jako pozaszkolnej formy edukacji ( PKD 85.59)  

6. Prosimy o przybycie 10 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności 

7. Dokonywanie rezerwacji jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 791466003 lub poprzez zakup biletu online. Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej. 

8. W przypadku zwiększonej liczby osób oczekujących w kolejce to jest około 4 , należy poczekać przed wejściem do obiektu. 

9. Prosimy o zachowywanie niezbędnego odstępu od innych osób wynoszącego min. 1,5 m. 

10. Jednoczesna liczba osób mogąca korzystać z atrakcji została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi maksymalnie 74. Dla komfortu i bezpieczeństwa ćwiczących limit na zajęcia został ograniczony do 37 osób/907 m2. W przypadku wyczerpania limitu zapisów na określoną godzinę wejścia zostają zablokowane.

11. Zastrzegamy możliwość rezerwacji grupowej , która zmniejsza liczbę dostępnego limitu uczestników. ( aktualna zajętość na poszczególne zajęcia jest widoczna na stronie rezerwacji biletów - https://hopsapark.oprogramowanie-dla-obiektu-sportowego.pl/ 

12. Prosimy o korzystanie z szatni w ograniczonym zakresie, jeżeli nie ma potrzeby zapraszamy już w odzieży sportowej, aby zminimalizować czas przebywania w szatni. W szatni może przebywać równocześnie 5 osób.  

13. PODSTAWOWE ZASADY: ZACHOWUJEMY 1,5 METRA ODSTĘPU, ZASŁANIAMY TWARZ PODCZAS KICHANIA ORAZ DEZYNFEKUJEMY/MYJEMY RĘCĘ. 

14. Wymagane jest nałożenie maseczek oraz przemieszczanie się w nich po całym obiekcie dla osób dorosłych / opiekunów. 

15. Do centrum może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębienie, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.  

16. Z usług nie mogą korzystać dzieci/dorośli, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych. 17. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren urządzeń i po zejściu z nich 

18. Osoby korzystające nie mogą zabierać do parku jakichkolwiek domowych przedmiotów w tym zabawek.  

19. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tym nie noszenie maski zakrywającej usta i nos, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu  

20. Przed wejściem do stref z urządzeniami obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa obowiązującego w obiekcie – antypoślizgowe. 

Obowiązki spoczywające na personelu parku:  

1. Praca w obiekcie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Obiekt dostosowany został do wszelkich odgórnie ustalonych wytycznych związanych z zasadami bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego. 

3. Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek oraz dokonywania co godzinnej dezynfekcji przedmiotów, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność oraz szatni i szafek, jak również urządzeń. 

4. Dezynfekcji podlegają również wszelkie powierzchnie, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność włącznie z recepcją oraz toaletami 

5. Wszyscy pracownicy zapoznani zostali z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą przestrzegać i egzekwować wytyczne, do których przestrzegania są obowiązani.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników.  

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni SARS-CoV-2.  

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.  

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu/ miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestników bądź opiekuna zakażenia  SARS-CoV-2. 

1. Ustalenie osób obecnych w tym samym czasie na sali i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba oraz zdezynfekowanie rzeczy, które mogły być przez nią używane.  

3. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest TPS Sp. z o.o. , ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 791466003
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich  przetwarzanie.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest TPS Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Prowadzenia statystyk (za pomocą Google Analytics)
  • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis.
  • Rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika np. zakresie wybranego języka, wieku, rozmiaru czcionki , regionu z którego pochodzi Użytkownik.
  • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Poprawienia wygody korzystania z serwisu
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające śledzenie ruchu na witrynie za pomocą Google Analytics (polityka prywatności google);
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wyświetlenie banneru powitalnego, tylko przy pierwszej wizycie na stronie;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących ze strony internetowej Tisar Play, ścieżki dostępu do tych opcji można zależeć w sekcji pomocy danej przeglądarki.
 8. Użytkownicy, którzy nie chcą, by usługa Google Analytics rejestrowała dane o ich odwiedzinach, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tę usługę. Aby to zrobić, przejdź na stronę rezygnacji z Google Analytics i zainstaluj dodatek w swojej przeglądarce. Szczegółowe instrukcje instalowania i odinstalowywania dodatku znajdziesz w materiałach pomocy przeznaczonych do swojej przeglądarki.
 9. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na urządzeniach mobilnych takich jak telefony, tablety czy smartfony można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.
 10. Zamieszone na stronie serwisu pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia za pośrednictwem którego korzystasz z TPS Sp. z o.o. nie wpływają także na bezpieczeństwo Twoich danych,dlatego zalecamy o niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Atrakcje w parku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1-14 roku życia. Z niektórych atrakcji mogą korzystać jedynie dzieci pow. 100 cm wzrostu. Dzieci do 4 roku życia muszą przebywać pod STAŁĄ opieką dorosłych, którzy są zobowiązani mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.

Każdy opiekun zobowiązany jest do wypełnienia ZGODY (wypisanie jej w domu skróci czas oczekiwania w recepcji). W parku obowiązuje wygodny, sportowy strój zmienny oraz skarpetki antypoślizgowe (skarpety można mieć własne lub zakupić w recepcji).